Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

BIP

Informacja o zakresie działalności Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu.

Wersja bez napisów.

Wersja z napisami

Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, dalej zwany OWINB, jest organem administracji publicznej, który realizuje zadania nadzoru budowlanego, na terenie województwa opolskiego. Jest on kierownikiem wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego, wykonującego zadania obejmujące sprawy należące do działu administracji rządowej, którego zwierzchnikiem jest Wojewoda Opolski. OWINB czuwa nad zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego w sferze budownictwa, czy realizacją obowiązków o charakterze publicznoprawnym, od których spełnienia zależy realizacja zadań związanych z ochroną określonych dóbr, z których za najważniejsze należy uznać życie i zdrowie ludzkie, bezpieczeństwo publiczne, ochronę środowiska.

Tutejszy organ pełni przy tym funkcję nadzorczą i inspekcyjno-kontrolną, wykonując zadania określone przepisami, w tym:

 • ustawy prawo budowlane,
 • ustawy o kontroli w administracji rządowej,
 • ustawy o wyrobach budowlanych.

Do właściwości wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, jako organu pierwszej instancji, należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów prawa budowlanego, w tym i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą – w sprawach dotyczących tej samej kategorii obiektów i robót budowlanych, co wojewoda (art. 82 ust. 3 i 4 ww. ustawy), w tym:

 • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych,
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,
 • usytuowanych na obszarze kolejowym,
 • linii kolejowych wraz z infrastrukturą kolejową, obiektami, urządzeniami, służącymi do utrzymania tej infrastruktury i transportu kolejowego oraz sieciami uzbrojenia terenu – także niezwiązanymi z użytkowaniem linii kolejowej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy linii kolejowej,
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
 • usytuowanych na terenach zamkniętych,
 • dotyczących strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
 • elektrowni wiatrowych,
 • inwestycji Krajowego Zasobu Nieruchomości,
 • zjazdów, z dróg krajowych i wojewódzkich,
 • sieci przesyłowych, rozumianych jako: sieć gazową wysokich ciśnień, (…) albo sieć elektroenergetyczną najwyższych lub wysokich napięć (…),
 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.

Przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego organy organu nadzoru budowlanego mogą dokonywać czynności kontrolnych. Protokolarne ustalenia dokonane w toku tych czynności stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych środków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego.

Do zakresu działania OWINB należy także realizowanie zadań związanych z obronnością Państwa i obroną cywilną (mającą na celu ochronę ludności oraz współdziałania w zwalczaniu klęsk żywiołowych). Przeprowadza on kontrole i inspekcje w sprawach obiektów i robót budowlanych służących celom wojskowym i bezpieczeństwa na terenach zamkniętych służących obronności państwa, czy terenach kolejowych zamkniętych.

Wykonuje zadania wojewody w sprawach zarządzania kryzysowego, polegającym na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, czy usuwaniu ich skutków.

Zgodnie z treścią ustawy o wyrobach budowlanych, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego realizuje też zadania w zakresie nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych, jest przy tym:

 • organem właściwym w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym,
 • organem nadzoru rynku w rozumieniu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,
 • organem I instancji w sprawach wyrobów budowlanych.

Do Jego obowiązków należy między innymi: powadzenie kontroli planowych i doraźnych, prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji (w sprawach dot. wyrobów budowlanych), udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dalej GINB) – na jego wezwanie, zlecanie badań pobranych w toku kontroli próbek wyrobów budowlanych.

OWINB jest też organem, który wykonuje kontrolę działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej, w stosunku do starosty oraz powiatowych inspektów nadzoru budowlanego na terenie województwa opolskiego, które są przeprowadzane w trybie przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej. OWINB sprawuje też nadzór instancyjny, jako organ wyższego stopnia, w stosunku do organów nadzoru budowlanego szczebla powiatowego, w tym i prowadzi postępowania w trybie nadzwyczajnym, o którym mowa w przepisach ustawy kodeks postępowania administracyjnego.

Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dalej WINB) znajduje się w centrum miasta, przy ul. Ozimskiej 19 w Opolu. Sprawę można załatwić w godzinach urzędowania: od 7 00 do 1500, lub zgłosić:

 • pocztą tradycyjną na adres ul. Ozimska 19, 45-057 Opole,
 • telefonicznie pod numerami: (+48) 77 4531884, 77 4414415, 774414416,
 • na elektroniczną pocztę e-mail : biuro@winb.opole.pl,
 • osobiście w Sekretariacie, pok. nr 112, w budynku położonym w Opolu przy ul. Ozimskiej 19,
 • poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej, tzw. skrzynkę ePUAP: /WINBOPOLE/skrytka.

Numer alarmowy: 606 – 603 – 558: służy wyłącznie do zgłaszania – po godzinach pracy WINB – informacji o zaistniałych katastrofach budowlanych, dla których organem właściwym jest Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu.

WINB zapewnia obsługę osobom mającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”, które mogą korzystać z następujących uprawnień: z pomocy osoby „przybranej” w kontaktach z tut. Inspektoratem, którą może zostać osoba, która ukończyła 16 lat, została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w tut. Inspektoracie, z pomocy wybranego tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu języka migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN). Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić w tut. Inspektoracie chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.